کاریز مجموعه ای کم نظیر است که باید به مجموعه ای بین المللی تبدیل شود