خدمات ویژه کیشوندان

مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیرزمینی کیش در نظر دارد به کیشوندان عزیزی که قصد دارند اوقات خوش خود را با همراهانشان در مجموعه کاریز سپری نمایند به ازای خرید بیش از ۲ عدد بلیط یک عدد به صورت رایگان اهدا خواهد شد و پذیرای قدوم گرم کیشوندان می باشد.

All rights reserved by Kariz Kish | Designed by Kariz IT Team