مدیرعامل منطقه آزاد کیش در نخستین دیدار رسمی به کجا رفت؟