شماره تماس :   4473900 (764) 0098
    شماره تماس :   4473903 (764) 0098
    جزیره کیش، میدان المپیک، مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیر زمینی کیش (کاریز)
    پست الکترونیک : info@karizkish.com
    پست الکترونیک : kariz_kish@yahoo.com