شماره تماس :   ۴۴۷۳۹۰۰ (۷۶۴) ۰۰۹۸
شماره تماس :   ۴۴۷۳۹۰۳ (۷۶۴) ۰۰۹۸
جزیره کیش، میدان المپیک، مجموعه فرهنگی سیاحتی شهر زیر زمینی کیش (کاریز)
پست الکترونیک : info@karizkish.com
پست الکترونیک : kariz_kish@yahoo.com